Polityka prywatności na stronie domonet.me

26.05.2022 16:58

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Poniżej wskazujemy zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności osób korzystających ze strony www.domonet.me
Stronę domonet.me w tej Polityce prywatności będziemy nazywali „Serwis internetowy”, „Serwis”, „Strona internetowa”
W związku z korzystaniem z Serwisu możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe (zwłaszcza w przypadku osób zalogowanych w Serwisie), a także i inne informacje nieumożliwiające Państwa identyfikacji, zawarte np. w plikach cookies.

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Dostawca Usług - Load.me sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radomskiej 8, 31-435 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000689593, NIP: 6772423583, REGON: 3679366740, kapitał zakładowy 250 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr: 12149;
Serwis internetowy, Serwis, Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Dostawcę usług pod adresem: domonet.me
 

Rozdział II  Ochrona danych osobowych, spis abonentów, tajemnica telekomunikacyjna

§ 1

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Dostawca Usług.

Dane kontaktowe Dostawcy Usług znajdują się w Serwisie internetowym.

Dostawca Usług przetwarza wyłącznie dane przewidziane przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne (art. 159 ust.1). Inne dane będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Abonenta, w oparciu o podstawę wynikającą z przepisów prawa.

Dostawca Usług przetwarza dane osobowe Abonenta w celu:

a) zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie Usług, w tym dostarczania Usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w Lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji Sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

b) wystawienia faktur/rachunków i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

c) windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

d) obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

e) gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);

f) realizacji próśb Abonentów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

g) przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie Usług lub usług powiązanych z Usługami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

h) kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda Abonenta);

i) przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- zgoda Abonenta);

j) prowadzenia spisu Abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne – zgoda Abonenta).

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz agenci i przedstawiciele handlowi Dostawcy Usług.  Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Dostawcą przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w ust 4 powyżej. Nadto Dostawca Usług może przekazać dane biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym windykację lub obronę przed roszczeniami, biurom informacji gospodarczej, a także odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

Okres przechowywania danych wynosi:

a) w zakresie danych retencyjnych przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;

b) w zakresie danych znajdujących się na Umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lub 6 lat, w zależności od daty powstania roszczenia);

c) w zakresie danych zawartych na fakturach/rachunkach przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Dostawca Usług zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. 

W przypadkach prawem przewidzianych Abonenci, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcy Usług uprawnione są do domagania się od Dostawcy Usług dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych, a w przypadku zgód na kontakt telefoniczny lub przesłanie informacji handlowej cofnięcie zgód uniemożliwiało będzie przedstawienie oferty zawarcia umowy.

Dostawca Usług nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na prawa Abonenta.

Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych Abonentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§2

Dostawca Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach istniejących możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa. 

Dostawca Usług dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz danych osobowych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 

W zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług Abonentowi, Dostawca Usług ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną (Dane transmisyjne).

Dane transmisyjne odzwierciedlające Usługi Telekomunikacyjne wykonywane przez Dostawcę Usług na rzecz Abonenta, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane przez Dostawcę Usług w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika korzystającego z publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych, obejmują dane dotyczące przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub służące do naliczania opłat za Usługi.

Dostawca Usług przetwarza dane transmisyjne odzwierciedlające Usługi wykonywane przez niego na rzecz Abonenta, w tym dane lokalizacyjne dla celów naliczania opłat za Usługi i opłat z tytułu rozliczeń między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jak również – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa – dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej. Ponadto dane te będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. Dane te będą przetwarzane w  okresie obowiązywania umowy o  świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a ponadto Dostawca Usług będzie przetwarzał i przechowywał dane transmisyjne przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania działalności gospodarczej (dokumentacja księgowa), jak również ze względu na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i  porządku publicznego, a także ewentualne spory cywilnoprawne dotyczące umowy o świadczenie usług lub jej wykonywania..

Środki techniczne stosowane przez Dostawcę zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy technicznej zapewniają w zwykłych warunkach zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej. Dostawca Usług nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa przekazu informacji, w szczególności w następujących okolicznościach: Awarii Usługi, popełnienia przez osobę trzecią lub Abonenta czynu niedozwolonego, przypadków losowych, których wystąpienie było niezależne od Dostawcy Usług.

Sieć Telekomunikacyjna Dostawcy Usług umożliwia przesyłanie numeru identyfikującego, co oznacza, że inny użytkownik Zakończenia Sieci może odczytać numer identyfikujący Zakończenie Sieci Abonenta. Abonent może złożyć u Dostawcy Usług zlecenie blokowania prezentacji numeru telefonicznego identyfikującego Zakończenie Sieci udostępnione przez Dostawcę Usług.

Dostawca Usług przekazuje Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych za pośrednictwem swojej strony internetowej, a także może przekazywać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ulotek przesyłanych na adres korespondencyjny.

W sytuacji, gdy jest to konieczne dla usunięcia awarii, powstających zakłóceń lub w sytuacji zagrożenia dla utrzymania sieci albo świadczenia usług, Dostawca Usług – po poinformowaniu osób uczestniczących w połączeniu – ma prawo włączyć się do trwającego połączenia lub je przerwać.
Dostawca Usług przekazuje Abonentowi informacje o aktualnych zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych za pomocą środków masowego przekazu na wskazane w umowie dane kontaktowe.

Rozdział III  Pliki cookies

§1

1. Czym są cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze lokalnym lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz różne strony www w sieci Internet. Pliki "cookies" — to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www. Używamy ciasteczek w celu optymalizacji procesu korzystania z naszej strony internetowej.

2. Dzięki ciasteczkom cookies możemy:

Gromadzić dane statystyczne, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Pozwala nam to na późniejsze ulepszenie struktury i zawartości naszej strony internetowej.

3. Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies, których używamy, nie gromadzą danych osobowych i nie mogą wpłynąć na działanie komputera użytkownika. Chcemy, by nasza strona internetowa zawierała jak najwięcej pomocnych informacji, w tym nam pomagają pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookies oraz innych technologii w tej polityce. Jeśli nie wyrażają państwo zgody, prosimy o wstrzymanie się przed użyciem naszej strony internetowej.

4. Jakich typów plików cookies używamy?

W celu doskonalenia naszej strony internetowej korzystamy między innymi z Strictly Necessary Cookies, Performance Cookies, Functional Cookies i Targeting Cookies.
Strictly Necessary Cookies — Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
Performance Cookies- Analityczne pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie, analizowanie i śledzenie czynności wykonywanych na naszych witrynach internetowych przez odwiedzających je gości.
Functional Cookies — Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają nam „zapamiętanie” wybranych przez Państwo ustawień i dostosowanie Państwa interfejsu. Dotyczy to między innymi wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
Targeting Cookies — Reklamowe pliki cookies umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

5. Jak wyczyścić pliki cookies w przeglądarce oraz co może spowodować wyłączenie ich stosowania?

Wyłączenie stosowania plików “cookies” może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych usług w ramach serwisów internetowych, szczególnie dotyczy serwisów wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania “cookies” nie powoduje braku możliwości korzystania z treści zamieszczanych w serwisie internetowym – z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Jeżeli jednak zdecydują się Państwo skorzystać, zablokować ciasteczka w swojej przeglądarce, należy pamiętać, że wszystkie udogodnienia przestaną funkcjonować.
Informacje o tym, jak zablokować bądź wyłączyć stosowanie ciasteczek znajduje się na stronie internetowej: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ (https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/).

 6. Zmiany Cookies Policy

Od czasu do czasu odnawiany swoją politykę. W przypadku, gdy dokonamy szczególnie znaczących zmian, niezwłocznie powiadomimy o tym Państwa. Należy jednak regularnie sprawdzać tę politykę, by mieć pewność, z to najnowsza dostępna wersja.

arrowUp